<![CDATA[Open Vld Hulshout - gemeenteraad in detail]]>Sat, 09 Jan 2016 13:28:09 -0800Weebly<![CDATA[Gemeenteraad 2 maart 2015]]>Mon, 02 Mar 2015 14:33:46 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-2-maart-2015A.1.KENNISNAME: AGB Sport Hulshout. Ontslag lid Raad van Bestuur en Directiecomité.
A.2.BESLISSING: AGB Sport Hulshout. Aanstelling vervanger lid Raad van Bestuur.
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:

Voorzitter,
Ik verneem in vorig punt het ontslag van een lid Raad van Bestuur.
Ik vind in het dossier geen enkel initiatief tot aankondiging van een vacature.
Ik heb dan ook de voor de hand liggende vragen:
 • Wat is de gevolgde procedure, met name aankondiging vacature, einddatum indienen kandidaturen
 • Langs welke weg heeft de heer Van Casteren vernomen dat er een vacature is? Ik heb dat als gemeenteraadslid, noch als lid van de raad van bestuur vernomen.
Verder vind ik in de kandidatuur van de heer Van Casteren geen enkele argumentatie dat hij een expert zou zijn.
Ik denk dat enige toelichting hier op zijn plaats is.
Stemgedrag: neen
A.3.BESLISSING: Interne controle. Goedkeuring algemeen kader intern controlesysteem.
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik wens te verwijzen naar mijn toegevoegd punt van 25 november 2013 over kwaliteitscontrole administratie.
Weet U nog wat U toen antwoordde?
"Dit is een enorme belasting voor de administratie en is absoluut niet noodzakelijk en verloren tijd."
Ik zal wat voorligt dan maar onder de noemer voortschrijdend inzicht klasseren zeker?
Kan U mij in het licht van Uw antwoord van november 2013 inzicht geven in de overlast dat dit voorstel zal meebrengen voor de administratie?
Stemgedrag: ja
A.4.BESLISSING: Finilek. Investeren in Wind4Flanders.
Stemgedrag: ja
]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 26 januari 2015]]>Mon, 26 Jan 2015 14:29:22 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-26-januari-2015A1. BESLISSING: Renovatiewerken gemeenschapscentrum Westmeerbeek.  Goedkeuring verrekening 16a.
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
We krijgen hier opnieuw 3 verrekeningen tussen de kiezen, maar die zijn gebaseerd op offertes die goedgekeurd zijn door het schepencollege. Dienen die offertes ook niet op de gemeenteraad te komen?
Verder zullen we ons onthouden op deze 3 punten, net als vorige keer en om dezelfde reden.

Stemgedrag: onthouding

A2. BESLISSING: Renovatiewerken gemeenschapscentrum Westmeerbeek.  Goedkeuring verrekening 17.

A3. BESLISSING: Renovatiewerken gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Goedkeuring verrekening 18.

A4. BESLISSING: IVMK. Aanstelling intergemeentelijke toezichthouders.

Stemgedrag: ja

A5. BESLISSING: Burgemeestersconvenant. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 in het kader van het burgemeestersconvenant.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik ga met de deur in huis vallen. Dit plan mist elke realiteitszin.
Toen we op 24 februari van vorig jaar discussieerden over de burgemeesterconvenant stelde ik de vraag "wat is de extra werkdruk door deze convenant?". Het antwoord was dat het werk door IOK zou ingevuld worden.

En nu ligt het actieplan op tafel. Een lijvig werkstuk. Leuke lectuur, grappiger dan Geert Hoste.
Eerst en vooral nog eens herinneren aan de doelstelling van de burgemeesterconvenant : De CO2 uitstoot  tegen 2020 met 20% verminderen op het grondgebied van de gemeente.

OK daar gaan we. Het enige waar de gemeente rechtstreeks invloed op heeft zijn de gemeentediensten en de gemeentelijke eigendommen. Dit gaat om 2,78% van de totale CO2 uitstoot op ons grondgebied. Hierop willen we een verlaging van 30%. Als we dat halen dan hebben we reeds 0,83% van 20%, nog 19,17% te gaan voor de anderen. Voor dat gedeelte van het grondgebied waar de gemeente geen rechtstreekse invloed op heeft.

Om die 0,83% te behalen zijn in dit plan 79 actiepunten gedefinieerd.
Maar beste schepen van milieu, je volgt je eigen actieplan niet. Of je mag het niet volgen van je coalitiepartner. Ik geef een voorbeeld.
Actie 77: Aankoop van energiezuinige IT voor gemeentelijke gebouwen.
In het budget 2015 staat de uitbreiding van de disk capaciteit, ik heb in de zitting van 11 december 2014 voorgesteld om dit te schrappen en over te stappen naar de cloud. Dit is een 100% invulling van  actie 77, maar werd verworpen door de meerderheid.

Andere vaststelling in totaal zijn er 260 acties, waarvan slechts 48 aan het IOK zijn toegewezen en 161 aan gemeente en OCMW (nog 51 aan anderen)

Nog enkele leuke voorbeelden van acties:
Actie 114 & 200: Onderzoek mogelijke inplanting van nieuwe waterkrachtcentrales;
Actie 196: Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het verdelen stoffen winkeltassen met logo gemeente als alternatief voor plastieken zakjes
Actie 175: Het onderzoeken van het uitvoeren van een aangepaste tarifering voor parkings
Actie 172: Inrichten van autovrije of autoluwe zones;
Actie 163: Uitbouw van snelle en hoogfrequente regionale openbaar vervoerlijnen gekoppeld aan behoefteonderzoek;
Actie 145: Samenwerken met de cultuursector rond duurzame verplaatsing naar culturele activiteiten;
Actie 24: Duurzaam renoveren van oudere gemeentelijke gebouwen (pastorij van Houtvenne, gebouwen van de fanfare, duivenbond in Westmeerbeek …); vanaf 2019 --> zal ongetwijfeld zware impact hebben tegen 2020

En meest hilarische:
Actie 8: ‘Crowdfunding’ onder personeel organiseren om klimaatvriendelijke maatregelen te financieren;

Stemgedrag: neen

A6. BESLISSING: Welzijnszorg Kempen. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019, budget 2015 in het kader van BBC.

Stemgedrag: ja

A7. BESLISSING: GAS. Goedkeuring huurovereenkomst stad Geel met intergemeentelijke GAS ambtenaar.

Stemgedrag: ja

A8. BESLISSING: GAS. Hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, de politiezone Neteland, de politiezone Balen-Dessel-Mol en de politiezone Zuiderkempen.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Gezien onze zeer koele liefde voor GAS, zullen we ons onthouden. De bemiddeling is essentieel bij de GAS.

Stemgedrag: onthouding

A9. BESLISSING: Personeel. Reglement toekenning eretitels schepenen en gemeenteraadsleden.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik ben niet onder de indruk en vraag me af wat het nut is.
Maar als iemand zich gelukkig voelt met een eretitel, mij niet gelaten. T kost niets en geluk mag je niet in de weg staan.

Stemgedrag: ja

Toegevoegde punten (Open Vld)
TA1 beslissing: openbare werken. Aanpassing gemeentelijk reglement tot de aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten.
MOTIVERING:
Voorgeschiedenis
-
Juridisch
 • 24 juni 2013, de gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het gemeentelijk reglement tot de aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten (zie
http://www.hulshout.be/downloads/2013_06_24%20GR_Goedkeuring%20opritten_uittreksel.pdf)
Motivering
 • Het reglement geeft aanleiding tot praktische problemen voor de aangelanden. Zie bijgevoegde fotos
 • Een technische aanpassing van het reglement kan de ondervonden praktische problemen oplossen
BESLUIT:
Artikel 1:
In hoofdstuk4 van het gemeentelijk reglement tot de aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten wordt het eerste punt "De verharding van een oprit wordt beperkt tot maximaal 4m breedte (evenwijdig met de rijweg), inclusief de insluitende lijnvormige elementen." vervangen door "De verharding van een oprit wordt beperkt tot maximaal 4m breedte (evenwijdig met de rijweg), inclusief de insluitende lijnvormige elementen, bij een rijbaan van minimum 5m breedte, voor de wegberm die buiten de rijbanen en de verharde zijstroken ligt. Voor de tussenbermen (= gelegen tussen voet- of fietspaden en de wegverharding of weggoot) kan de breedte van de verharding als volgt worden uitgebreid: als de som van de breedtes van de verharde zijstroken en de tussenberm gelijk is aan of groter dan de helft van de breedte van één rijstrook dan kan de breedte van de verharding in de tussenberm aan weerszijden met een halve meter verhoogd worden; als de som van de breedtes van de verharde zijstroken en de tussenberm gelijk is aan of groter dan de breedte van één rijstrook dan kan de breedte van de verharding in de tussenberm aan weerszijden met één meter verhoogd worden.
Bij een rijbaan met een breedte van minder dan 5 meter mag, ten behoeve van het indraaien, de breedte van de verharding van de oprit verhoogd worden met de ontbrekende breedte van de rijbaan. Bijvoorbeeld: bij een rijbaan van 4m mag de oprit 5m breed zijn, bij een rijbaan van 3,50m mag de oprit 5,50m breed zijn."


TA2 principebeslissing. gebruik atletiekpiste
MOTIVERING:
Voorgeschiedenis
 • op de gemeenteraad van 11 december 2014, bij de bespreking van punt "A.9. BESLISSING: Financiën. Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019", stelt raadslid Ponsaert (Open Vld) voor om een overeenkomst af te sluiten met de atletiekclub betreffende exclusief gebruik van de piste tijdens de trainingen.
 • op de gemeenteraad van 11 december 2014, bij de bespreking van punt "A.9. BESLISSING: Financiën. Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019", antwoord schepen van sport op bovenstaand voorstel, dat er een overeenkomst bestaat en dat de exclusiviteit tijdens de trainingen een feit is
Juridische gronden
 • 9 juni 2008, het schepencollege geeft haar goedkeuring aan de "toekenning aan de vzw AC Hulshout van een bouw - en gebruiksrecht betreffende atletiekpiste"
Argumentatie
 • Gezien het antwoord van de schepen van sport op geformuleerd voorstel mbt exclusiviteit tijdens de trainingen, is het duidelijk dat de schepen akkoord is om exclusief recht toe te kennen aan de atletiekclub tijdens de trainingen
 • Gezien de "toekenning aan de vzw AC Hulshout van een bouw - en gebruiksrecht betreffende atletiekpiste" niet voorziet in exclusief gebruiksrecht  voor de atletiekclub tijdens de trainingen
 • Gezien de "toekenning aan de vzw AC Hulshout van een bouw - en gebruiksrecht betreffende atletiekpiste" voorziet in een volledig gebruiksrecht
BESLUIT:
Artikel 1:
De gemeente geeft de toestemming aan de vzw AC Hulshout om een reglement uit te schrijven waarbij de vzw AC Hulshout exclusief gebruiksrecht heeft van de atletiekpiste tijdens de trainingssessies.


TA3 beslissing. Financiën. Intrekking Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
Voorgeschiedenis
 • op de gemeenteraad van 11 december 2014, werd het Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
 • In het dossier ontbrak de beslissing van het schepencollege van 9 juni 2008: toekenning aan de vzw AC Hulshout van een bouw - en gebruiksrecht betreffende atletiekpiste
Juridische gronden
 • 9 juni 2008, het schepencollege geeft haar goedkeuring aan de "toekenning aan de vzw AC Hulshout van een bouw - en gebruiksrecht betreffende atletiekpiste"
 • 11 december 2014, de gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019
Argumentatie
 • De vzw AC Hulshout beschikt over volledig gebruiks- en beheersrecht van de atletiekpiste
 • Het retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 voorziet in een retributie van 2.880euro per jaar voor gebruik van de atletiekpiste
 • De gemeente heeft het gebruiksrecht én het beheersrecht afgestaan en kan dus geen retributie meer vorderen.
BESLUIT:
Artikel 1:
Intrekking van het Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019


TA4 BESLISSING: Financiën. Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019
MOTIVERING:
Voorgeschiedenis
 • 17 december 2013: Gemeenteraadsbeslissing betreffende het retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur - aanslagjaar 2014.
Feiten en context
 • Het beheer van gemeentelijke accomodaties brengt grote financiële kosten teweeg voor o.a. het onderhoud, de verwarming, de verlichting, het waterverbruik, lonen, …
 • Inwoners dragen reeds bij tot de gemeentelijke infrastructuur via de opcentiemen op de personenbelasting.
 • Niet-inwoners leveren geen bijdrage tot de gemeentelijke infrastructuur.
 • Er dient rekening gehouden te worden met de financiële toestand van de gemeente.
Juridische gronden
 • 15 juli 2005 en latere wijzigingen: Gemeentedecreet:
  • artikel 42 dat stipuleert dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vaststelt.
  • artikel 43 §2 15° dat bepaalt dat de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, niet delegeerbaar is naar het college van burgemeester en schepenen.
  • artikel 186 dat stipuleert op welke wijze het reglement bekend gemaakt dient te worden.
Argumentatie
Gezien de hoge kosten die het beheer van de gemeentelijke accomodaties met zich meebrengen is het noodzakelijk een vergoeding op te leggen aan de gebruikers ervan. Het is daarom ook billijk om aan de niet-inwoners een tarief aan te rekenen dat overeenkomst met de reële kostprijs van de aangeboden infrastructuur.
BESLUIT:
Artikel 1:
De gemeenteraad beslist een retributie te vestigen op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de
aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
Artikel 2:
De tarieven worden als volgt vastgesteld:
1) Nieuwe turnzaal Strepestraat:
• € 4 per uur.
2) Turnzaal Eindeken:
• € 10 per vergadering
3) Polyvalente zaal Vloeikensstraat (oude turnzaal):
• € 15 per niet-betalende activiteit van maximaal 5 uur
• € 40 per betalende activiteit van maximaal 5 uur
• € 130 per andere activiteit per dag
Artikel 3:
De hogervermelde tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden ingevorderd als een retributie en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de rekening. De invordering zal geschieden door de financieel beheerder.
Artikel 4:
In geval van annulatie zal 20% annulatievergoeding als dekking van de reservatie- en administratiekosten worden aangerekend.


Geheime zitting
TA5. Vraag. Interne email wordt gepubliceerd door actievoerders.
]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 11 december 2014]]>Wed, 10 Dec 2014 05:35:21 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-11-december-2014A.1. KENNISNAME: Financiën. PV thesaurietoestand 30.09.2014.

A.2. KENNISNAME: Gratis grondverwervingen. Kennisname besluiten van het college van  Burgemeester en schepenen.

A.3. BESLISSING: Renovatiewerken gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Goedkeuring verrekening nr. 8.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik ga hier tussenkomen voor de punten 3, 4 en 5.
We zitten hier duidelijk met een goedkoopst- is-niet-noodzakelijk-goedkoop syndroom.
We hadden een raming van het studiebureau van 622.000Euro.
We hebben toegekend voor 699.853 Euro
We hebben verrekeningen voor meer dan 20% zodat we het dossier nu op de gemeenteraad krijgen. Maar wees gerust het zat al in mijn voorbereidingsmapje.
Waarvoor moeten we bijbetalen?
 • Afbraak chiro-lokaal (maar dat zit niet in het dossier)
 • Afbraak 2de plafond en schouw
 • Uitzeven van aanvulgrond
 • Extra dakwerken voor maar liefst 104.231,69
 • Fundering van het vergaderlokaal
 • Heropbouw van de technische ruimte: 21.690
 • Bekleding van betonblokken
 • Halogeenvrije bekabeling
En toen waren we aan 20% meerkost

Wat nu voorligt is :
 • Nieuwe gordingen (= houten balken) voor 10.086euro
 • Betonherstelling
 • Zolderroostering voor 14.407euro
 Maar we mogen niet vergeten dat de aankoop reeds 385.511euro gekost heeft en dat de buitenaanleg niet inbegrepen is en 149.228euro zal kosten.

Voorzitter,
Het gemeenschapscentrum Westmeerbeek kost dus tot nu toe 1.399.337euro en we zijn nog niet aan de eindafrekening, we hebben nog de extra kost van de aanleg van de parking, het meubilair, de installatie van de grootkeuken en het noodzakelijke podium.
Ik voorspel dat we uiteindelijk ruim boven het anderhalf miljoen euro zullen uitkomen, of voor hen die de euro nog niet gewoon zijn., we zullen straks een zaaltje hebben dat ons 70miljoen Belgische franken gekost heeft en dat zal geen nieuw zaaltje zijn maar een gerenoveerd zaaltje.

Stemgedrag: onthouding

A.4. BESLISSING: Renovatiewerken gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Goedkeuring verrekening nr. 13.

Stemgedrag: onthouding

A.5. BESLISSING: Renovatiewerken gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Goedkeuring verrekening nr. 14.

Stemgedrag: onthouding

A.6. BESLISSING: IVMK. Goedkeuring jaarverslag 2013, jaarprogramma 2015, begroting 2015 en afrekening 2013.

Stemgedrag: ja

A.7. BESLISSING: Personeel. Aanduiding waarnemers decretale graden.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:

Voorzitter,
Ik begrijp dit punt niet.
We hebben identiek dezelfde waarnemers aangeduid in zitting van 24 juni 2013.
Nu zit in het dossier een omzendbrief van binnenlands bestuur, waaruit blijkt dat deze beslissing een afwijking is die slechts wordt toegestaan voor 6 maanden, maximaal 1 maal verlengbar voor 6 maanden.
Die 12 maanden zijn ondertussen verstreken.
Kunnen we dit dan wel goedkeuren?

Maar in feite maakt het weinig verschil of we het nu nog eens goedkeuren of niet. Ofwel zitten we nu, ofwel binnen 1 jaar met een probleem, want dan kunnen we geen waarnemers meer aanduiden.

Of heb ik iets over het hoofd gezien?

Stemgedrag: onthouding

A.8. BESLISSING: Financiën Retributiereglement voor het aanvragen, het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van een verkavelingvergunning, een stedenbouwkundige vergunning, een stedenbouwkundig of planologisch attest en stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Dit betreft een belastingsverhoging.
Reeds de vorige versie van het reglement werd verworpen door Open Vld en een deel van de toenmalige meerderheid.
We zullen opnieuw neen stemmen

Stemgedrag: neen

A.9. BESLISSING: Financiën. Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Vorig jaar hebben we deze tarieven goedgekeurd voor 1 jaar. Nu verlengen we voor 5 jaar.
Als ik me goed herinner was dat slechts voor 1 jaar omdat er nog een studie zou volgen. Maar er is niets gebeurd en we krijgen nu dezelfde tarieven voorgeschoteld.
Ik heb toch een belangrijke vraag bij de 2880Euro die de atletiekclub moet betalen.
Hebben zij alleenrecht? Kunnen zij periodes opleggen dat de piste enkel voor hen is?
Indien niet, waarom moeten andere gebruikers dan niet betalen?
Dit klopt langs geen kanten.
Ik stel voor dit bedrag te verlagen én de club het recht te geven de piste af te sluiten voor niet-leden tijdens 3 in onderling te overleggen te bepalen momenten per week.
Wat is een billijk bedrag?
Wie de polyvalente zaal Vloeykensstraat gebruikt betaalt 15euro voor 5uur exclusief gebruik.
3 maal per week 5 uur polyvalente zaal kost op jaarbasis 2340Euro.
Ik stel voor gebruik van de atletiekpiste hiermee gelijk te stellen.

Amendering van de beslissing:
In art2 schrappen van 4) atletiekpiste

Toevoegen art3:
De atletiekclub betaalt 2340 per jaar voor gebruik van de atletiekpiste en kan 3 maal per week gedurende 3 uur exclusief beschikken over de atletiekpiste. Deze 3 momenten worden vastgelegd in overleg tussen de gemeente en de club.

Stemgedrag: neen

A.10. BESLISSING: Financiën. Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van een 1.100 l container voor het ophalen van papier en karton - aanslagjaar 2015.

Stemgedrag: onthouding

A.11. BESLISSING: Financiën. Retributiereglement op de verkoop van compost, potgrond en zout op het gemeentelijk containerpark - aanslagjaar 2015.

 Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Voor de retributie strooizout ligt een stijging van 67% ligt hier.
De prijs van 25kg strooizout op de markt varieert van 7Euro tot 30Euro.
Een stijging van 1 Euro had dus ook gekund. Ik heb trouwens in het dossier geen bewijsstuk gevonden dat de kosten niet meer gedekt zijn.
Ik stel een stijging van 1 euro voor ipv 4Euro.

Stemgedrag:  onthouding

 
A.12. BESLISSING: Financiën. Retributiereglement voor de bestrijding van processierupsen op privaat domein - aanslagjaar 2015.

Stemgedrag:  ja

A.13. BESLISSING: Financiën. Retributiereglement op toeristisch promotiemateriaal voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
De informatie van de wandelknooppunten is gratis ter beschikking op internet. Wie geen computer heeft moet dan 3Euro betalen. Is niet echt rechtvaardig.

Stemgedrag: neen

 A.14. BESLISSING: Financiën. Belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen - aanslagjaren 2015 tot en met 2019.

Stemgedrag: ja

A.15. BESLISSING: Financiën. Belastingreglement op bedrijfsruimten voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik ben sprakeloos. Ik ben met verstomming geslagen. Ik hoor met sinterklaas de paasklokken luiden.
Hoera. Zoals Open Vld reeds lang vraagt, de belasting op motoren wordt afgeschaft.
Open Vld vroeg wel om ze af te schaffen PUNT. Niet om ze te vervangen door een andere belasting.
Maar OK, met de opbrengst van de nieuwe belasting kunnen we misschien de economie in Hulshout stimuleren. We zullen dat straks zien als we het budget 2015 bespreken en stemmen.
Maar helemaal niet OK. We voeren deze nieuwe belasting in vanaf 2015 en we schrappen de oude belasting op motoren vanaf 2016. Dat wil zeggen dat in 2015 de bedrijven zowel de belasting op motoren als de belasting op bedrijfsruimten moeten betalen.
Dit is een absolute NOGO vanwege Open Vld en ik ga er van uit dat de ondernemers bij CD&V dit ook niet zullen goedkeuren.

Stemgedrag: neen

A.16. BESLISSING: Financiën. Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.

Stemgedrag: ja

A.17. BESLISSING: Financiën. Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.

Stemgedrag: ja

A.18. BESLISSING: Noord-Zuidwerking. Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van Noord-Zuidprojecten.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik heb met veel aandacht het reglement gelezen en ik kom tot een vreemde vaststelling:
Als ik morgen met een Hulshoutse vereniging een project opzet met als thema:
"Mensenrechten worden alle dagen opgeëist door holebi’s, inheemse volkeren, vakbonden, vrouwengroepen, milieuactivisten, minderheden of jongeren van Afghanistan tot Zimbabwe. Net als wij vechten zij overal ter wereld voor vrijheid, respect, gelijkheid en gerechtigheid. Rond die leidraad ontwikkelen we een project dat wereldwijd economische ontwikkeling en ontplooiing van mensen mogelijk maakt."

Dan kan ik geen geldige subsidie aanvraag doen in Hulshout
Omdat ik zondig tegen 2 voorwaarden uit het subsidiereglement:
4.1.4. Het project valt buiten de gewone, reguliere werking van de vereniging
4.1.9 Projecten die verbonden zijn aan partijpolitieke doelstellingen of programma’s komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Ik stel dus voor om de punten 4.1.4 en 4.1.9 te schrappen.

Stemgedrag: onthouding

 
A.19. BESLISSING: Cultuur. Opheffing reglement betreffende de verstrekking van toelagen aan fanfares voor de opleiding van jonge muzikanten.

Stemgedrag: ja

A.20. BESLISSING: Cultuur. Opheffing reglement voor toekenning van toelagen door de cultuurraad.

Stemgedrag:  ja

A.21. BESLISSING: Cultuur. Opheffing reglement inzake toekenning van toelagen aan instrumentale en vocale ensembles voor de kosten van SEMU-licenties.

Stemgedrag: ja

A.22. BESLISSING: Financiën. Toelagereglement afvalverwijdering voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Voor mij Ok als je de feiten en context corrigeert. Scholen, jeugdverenigingen, kinderdagverblijven en creches zijn geen personen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.

Stemgedrag: onthouding

A.23. BESLISSING: Financiën. Reglement voor toekenning van toelage voor de opvoeding van gehandicapte kinderen voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik begrijp niet waarom dit jaarlijks forfaitair dient verhoogd te worden. Een vast bedrag, aangepast aan de index lijkt me veel correcter.
De formulering "moeder of persoon"  is een merkwaardige. Is een moeder dan geen persoon? Deze toelage wordt dus toegekend aan de persoon die instaat voor de opvoeding.
Dat deze toelage kan gecumuleerd worden met een toelage van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap is nieuw. Daar had ik graag uitleg over gekregen.

Stemgedrag:  neen

A.24. BESLISSING: Financiën. Reglement tot toekenning van de toelagen voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik heb een vraag en een voorstel.
De vraag. Uiteraard ken ik de Roefelactiviteiten als begrip in vele Vlaamse gemeenten. Maar welk statuut heeft Roefel, waar is het gevestigd?
Het voorstel.
We hebben daarnet de subsidies voor noord-zuid-projecten besproken. Hier krijgt een Noord-zuid vereniging een toelage.
Ik stel voor om een artikel toe te voegen aan het besluit, namelijk:
Art3. deze toelage voor Unicef is onverenigbaar met een eventuele subsidie ter ondersteuniung van een Noord-Zuid-project

Stemgedrag: ja of onthouding, afhankelijk van de antwoorden

A.25. BESLISSING: Politiezone Zuiderkempen: Goedkeuring gemeentelijke toelage politiezone Zuiderkempen 5365, aandeel Hulshout, dienstjaar 2015.

Stemgedrag: ja

A.26. BESLISSING: Financiën. OCMW Hulshout: Goedkeuring aanpassing MJP 2014-2019 en het budget 2015.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter, ik zal het kort houden.
Een gemeentelijke tussenkomst van 1.370.915Euro is ongezien, onaanvaardbaar en verwerpelijk.

Stemgedrag: neen

A.27. BESLISSING: AGB Sport Hulshout. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015.

Stemgedrag: ja

A.28. BESLISSING: Financiën. Gemeente: Goedkeuring aanpassing MJP 2014-2019 en budget 2015.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Ik zou hier mijn verhaal van vorig jaar kunnen hernemen. Maar dat ga ik niet doen.
Ik heb wel een aantal vragen bij de geplande investeringen.
Wat betreft de uitbreiding met 2klassen van de school in de strepestraat, wat zijn de plannen met de school op de grote baan?
Wat betreft de fietssuggestiestroken, bent u het er mee dat dit een vals gevoel van veiligheid geeft aan de fietser, en in feite een verwerpelijke praktijk is?
Wat betreft de uitbreiding van de disk capaciteit, dit is niet meer van deze tijd. Het is toch wel hoogtijd dat de gemeente gebruik gaat maken van de cloud, al of niet private cloud.

[Na het antwoord van het CBS]

Voorzitter,
Ik wens volgende wijzigingen voor te stellen:
Schrappen van de volgende investeringen:

Uitbreiding met 2 klaslokalen = 35000
Uitbreiding van de disk capaciteit. = 3500
Het verlagen van de investering:
Fietssuggestiestroken = 19000 naar 12500

Het toevoegen van de investeringen:
Aanpassingswerken school grote baan = 20000
Aanmoedigingsprojecten voor de hulshoutse economie = 25000

Stemgedrag: neen

 
BESLOTEN ZITTING

A.29. BESLISSING: Personeel. Stedenbouwkundige ambtenaar - verlenging van de proeftijd.

Stemgedrag: geheime stemming

]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 19 november´╗┐ 2014]]>Wed, 19 Nov 2014 13:49:43 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-19-novemberA.1. KENNISNAME: OCMW. Budgetwijziging 2014 - 1.

A.2. BESLISSING: AGB Sport Hulshout: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging BW1 - 2014.

stemgedrag: ja

A.3. BESLISSING: Financiën. Gemeente: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging BW1 - 2014.

 stemgedrag: neen

A.4. BESLISSING: Vrachtwagenparking en parking aan tennishal. Goedkeuring bijakte.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
in de overeenkomst wordt in art6 verwezen naar de Vzw AGB. Kan deze fout rechtgezet worden?

[dit amendement wordt aangenomen]

stemgedrag: ja

A.5. BESLISSING: Toelagereglement voor aankoop natuurgebieden.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Waarom is dit toelagereglement enkel voor natuurpunt? Ik stel voor om art2 te schrappen, zodat het reglement openstaat aan elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet en niet enkel natuurpunt.

stemgedrag: neen

A.6. BESLISSING: Toelagereglement voor milieu- en natuurprojecten voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.

 stemgedrag: ja

A.7. BESLISSING: Milieuraad. Goedkeuring wijziging statuten.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
tijdens de bespreking van dit punt in de milieuraad was er een tegenvoorstel vanuit de partij Groen.
Wat was dit tegenvoorstel?
Betekent dit dat de schepen van milieu zelf niet achter deze statuten staat?


 stemgedrag: ja
 
A.8. BESLISSING: Milieuraad. Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement.

    stemgedrag: ja

A.9. BESLISSING: Milieuraad. Goedkeuring afsprakennota.

    stemgedrag: ja

A.10. BESLISSING: Jeugd, Cultuur, Sport: Goedkeuring reglement voor toekenning van werkingssubsidies aan de gemeentelijke jeugdraad, cultuurraad en sportraad.

    stemgedrag: ja

A.11. BESLISSING: Personen met een handicap: Goedkeuring reglement voor toekenning van subsidies aan voorzieningen voor personen met een handicap.

 stemgedrag: ja 

A.12. BESLISSING: OSR. Motie voor solidariteit bij het stroomafschakelplan.

Voorzitter,
ik ben het eens met het principe, maar maak me zorgen over het veiligheidsgevoel dat in het gedrang zou kunnen komen. 
Is het mogelijk slechts voor een gedeeltelijk doven van de straatverlichting te opteren?

[voorzitter is het eens, maar dat is blijkbaar technisch onmogelijk]

 stemgedrag: ja

A.13. BESLISSING: Cipal. Goekeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014.

    stemgedrag: ja

A.14. BESLISSING: Finilek. Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014.

    stemgedrag: ja

A.15. BESLISSING: Iverlek. Goedkeuring agenda, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 12 december 2014.

    stemgedrag: ja

A.16. BESLISSING: Iverlek. Kapitaalverhoging. Optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel.

stemgedrag: onthouding

A.17. BESLISSING: Iverlek. Overname aandelen. Exit Electrabel N.V.

   stemgedrag: onthouding

A.18. BESLISSING: Pidpa. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2014.

   stemgedrag: ja

A.19. BESLISSING: IOK. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014.

   stemgedrag: ja

A.20. BESLISSING: IOK Afvalbeheer. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014.

   stemgedrag: ja

A.21. BESLISSING: Pontes. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de algemene vergadering van 17 december 2014.

   stemgedrag: ja


Toegevoegde punten (Open Vld)

TA.25. VRAAG: Stand van zaken sluipwegen. participatie van de
burger. (Open Vld: Frank Ponsaert)]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 13 oktober 2014]]>Mon, 13 Oct 2014 12:14:37 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-13-oktober-2014A1. Kennisname: Rapportering integraal waterbeleid Hulshout. Stand van uitvoering 35 actiepunten

 

Tussenkomst:

Felicitaties, vraag om halfjaarlijks de rapportering te herhalen

 

 

Dit wordt toegezegd

 

A2. Kennisname: Klachten. Overzicht 2013.

 

A3. Beslissing: Kerkfabriek St Michiel. Advies rekening 2013.

 

Stemgedrag: neen

 

A4. Beslissing: Kerkfabriek St Michiel. Budget 2015

 

Stemgedrag: neen

 

A5. Beslissing: Kerkfabriek St Mattheus. Budget 2015

 

Stemgedrag: neen

 

A6. Beslissing: Kerkfabriek St Adriaan. Budget 2015

 

Stemgedrag: neen

 

A7. Beslissing: OSR. Goedkeuring verdeelsleutel gemeentelijke dotatie brandweerzone Kempen.

 

Stemgedrag: ja

 

A8. Subsidiereglement. Infrastructuursubsidies jeugd, sport en socio-culturele verenigingen.

 

Voorzitter,

 

Ik kan zeker leven met dit voorstel tot reglement.

Ik heb wel een vraag rond de uitvoering ervan.

Ik heb vorige gemeenteraad een vraag gesteld mbt de sluiting van de PZ. In hoeverre komt dit subsidiereglement tegemoet aan de wensen en zal de PZ nu open blijven?

 

Stemgedrag: ja

 

A9. Beslissing: Iverlek. Goedkeuring agenda; statutenwijziging en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 12 december 2014.

 

Stemgedrag:

 

A10. Beslissing: Pesoneel. Goedkeuring arbeidsreglement met bijlagen.

 

Stemgedrag: ja

 

Toegevoegde punten (Open Vld)

 

TA1 Beslissing. Sociaal beleid : Gemeente Hulshout schenkt aandacht aan de rolstoeltoegankelijkheid.

Voorgeschiedenis

 • nvt
 

Feiten en context

 • De vzw On Wheels heeft met de actie "De toegankelijke Stad" een project opgestart om in een aantal steden de toegankelijkheid van openbare gebouwen, horecazaken en handelszaken in beeld te brengen. (zie www.onwheelsapp.com)
 

Juridische gronden

 • nvt
 

Argumentatie

 • In de beleidsnota is de beleidsdoelstelling nr. 001.002: De gemeente wil zorgen voor een sociaal, gezond klimaat waarin we samen met verenigingen en individuen werken aan een betrokken, actieve gemeente met extra aandacht voor doelgroepen.
 • in het bestuursakkoord is op pg 25 vermeld dat "In ons ganse beleid zullen we ook oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van diensten en activiteiten."
Beslissing.

Art1. de gemeenteraad geeft opdracht aan het schepencollege om met de tools van de vzw On Wheels een inventaris te maken van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen, de horecazaken en de handelszaken in Hulshout

Art2. Op basis van de in art1 vermelde inventaris zal een actieplan opgesteld worden door het schepencollege voor de aanpassingen op middellange termijn van haar eigen gebouwen en het voorzien van incentives voor horeca- en handelszaken voor aanpassingen in hun zaak, waardoor deze gebouwen toegankelijk(er) worden voor rolstoelgebruikers.

 

 

TA2 Beslissing. Economie : gemeente bouwt dienstverlening uit naar de lokale ondernemers en activeert industriepark.

 

Voorgeschiedenis

 • nvt
Feiten en context

 • Het pamflet ‘Leidraad voor de dienst economie en de dienstverlening aan ondernemers’ laat zien hoe een lokaal bestuur de dienstverlening naar ondernemers kan organiseren. Aan de hand van talrijke voorbeelden en goede praktijken wordt aangetoond welke verwachtingen ondernemers koesteren en hoe het  lokaal bestuur een kwaliteitsvolle dienstverlening voor ondernemers kan uitbouwen. De leidraad kwam tot stand in het kader van het VVSG-project ‘Uitbouw dienst economie en gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers’, en kreeg de steun van het Agentschap Ondernemen en de Europese Unie in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 • enkele voorbeelden van gemeenten uit de buurt die de "leidraad" actief en succesvol toepasten: Herenthout, Olen, St-Katelijne Waver, Mol, Vosselaar, ...
 • op de website van de gemeente staan geen diensten ten behoeve van de ondernemer vermeld. Onder de gemeentelijke diensten, noch onder de gemeentelijke werking valt "economie" te bespeuren.
 • op de site La Corbeille wordt actief werk gemaakt van de herbestemming van de leegstaande fabriek, doordat een projectontwikkelaar brood ziet in de combinatie van KMO-zone, industrie en retail en zorgt voor een hedendaagse en nuttige bestemming.
 • er is te veel leegstand in het industriepark
Juridische gronden

 • nvt
 

Argumentatie

 • in het bestuursakkoord is op pg 11 vermeld "Het is essentieel dat we het 
 • economische verhaal van Hulshout stevig in handen nemen. De kernbegrippen voor ons 
 • economische beleid: tewerkstelling, mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en overleg."
 • In de beleidsnota is actieplan nr. 001.001.013 De gemeente wil economische activiteiten binnen de gemeente mogelijk maken of stimuleren.
 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.003 De gemeente bouwt een loket voor lokale economie uit
Beslissing.

Art1. De gemeente bouwt een kwaliteitsvolle dienstverlening aan ondernemers uit en gebruikt hiervoor het VVSG pamflet  ‘Leidraad voor de dienst economie en de dienstverlening aan ondernemers’ als leidraad.

 

Art2.De gemeente bouwt een strategie uit voor het aantrekken van bedrijven en gebruikt hiervoor het VVSG pamflet  ‘Leidraad voor de dienst economie en de dienstverlening aan ondernemers’ als leidraad.

 

TA3 Vraag. Sociale Economie: stand van zaken

 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.005 De gemeente ontwikkelt een beleidsvisie in het kader van sociale economie.
 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.006 De gemeente organiseert een netwerkingevenement voor bedrijven actief in de sociale economie.
 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.007 De gemeente organiseert een netwerkingevenement om bedrijven actief in de sociale economie in contact te brengen met bedrijven in NEC.
 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.008 De gemeente verhoogt de bekendheid van sociale economie bij burgers en bedrijven door het ontwikkelen van een dienstenwijzer
 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.009 De gemeente ondersteunt sociale economiebedrijven in de uitbouw van gesubsidieerde projecten.
 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.010 De gemeente ondersteunt de sociale economie-initiatieven om zich voor te bereiden op de hervorming in de sociale economie die de Vlaamse Overheid doorvoert en het regionaliseren van de tewerkstellingsmateries
 • In de beleidsnota is actie nr. 001.001.013.012 De gemeente neemt deel aan de dienst trajectbegeleiding vanuit de vzw Lokaal Werk
 

TA4 Vraag. Stand van zaken sluipwegen: participatie van de burger

 

]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 1 september 2014]]>Mon, 01 Sep 2014 12:04:33 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-1-september-2014A1. Kennisname: Financiën. PV Thesaurietoestand 30 juni 2014.

A2. Beslissing. Financiën. Begrotingsrekening 2013, Balans en resultatenrekening over dienstjaar 2013 van de gemeente Hulshout.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
Naast het jaarlijks ritueel van overschatte uitgaven en overschatte investeringen, en de daaruit volgende jaarlijkse conclusie van Open Vld dat de personenbelasting dus zonder problemen naar beneden kan, zou ik extra aandacht willen vragen voor de rubriek 790 in rekening 2013.
Ik zou U willen meenemen naar blz 104 van de begrotingsrekening. In subrubriek 126, Huur vergaderzaal kerkfabriek Westmeerbeek is 4266Euro aangerekend. In het budget en de meerjarenplanning van de kerkfabriek vind ik bedragen rond de 200Euro. De kerkfabriek budgetteert inkomsten rond de 4.600Euro. De kans is dus groot dat de kerkfabriek 4000Euro minder werkingstoelage nodig heeft dan gebudgetteerd.
Maar … De kerkfabriek heeft nog geen jaarrekening 2013 ingediend, dus daar kan dat niet geverifieerd worden.  Het is dan ook merkwaardig dat  we iets lager op de pagina 104 een werkingstoelage voor St Michiel terugvinden van 28.359Euro.
Is deze toelage reeds betaald?
Vervolgens zou ik U willen vragen het blad om te draaien en te kijken op blz 106 naar rubriek 831/435-01. We vinden daar bijdrage werkingskosten OCMW voor een bedrag van 1.183.537, terwijl we vorige gemeenteraad kennis hebben genomen van de jaarrekening 2013 van het OCMW en daar gelezen hebben dat de bijdrage van de gemeente 829.007,85 is. Dit is dus gewoon fout.

Stemgedrag: neen

A3. Beslissing: Wijziging wegtracé met kosteloze grondafstand aan de gemeente ter inlijving bij het openbaar domein te Booischotseweg 104

Stemgedrag: ja

A4. Beslissing Kempens Woonplatform. Principiële beslissing verdere deelname.

Stemgedrag: ja

A5. Beslissing: Informatieveiligheid. Effectieve goedkeuring Welzijnszorg Kempen

Stemgedrag: ja

A6. Beslissing: Informatieveiligheid. Overeenkomst OCMW

Stemgedrag: ja

A7. Beslissing: Onderwijs. Goedkeuring nascholingsplan 2014-2015 Gemeentelijke Basisschool Hulshout.

Stemgedrag: ja

A8. Beslissing: Onderwijs. Goedkeuring aanpassing schoolreglement en infobrochure Gemeentelijke Basisschool Hulshout.

Stemgedrag: ja

A9. Beslissing: Personeel - Samenwerkingsovereenkomst groepsaankopen via IOK.

Stemgedrag: ja

A10. Beslissing: Personeel - Beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente Hulshout aangaande de groepsaankopen via IOK.

Stemgedrag: ja

Toegevoegde punten vanwege Open Vld: 

TA1 Vraag AGB & cultuur : Is het juridisch mogelijk de huidige AGB Sport uit te breiden met Cultuur?

TA2 Vraag AGB & cultuur : Indien het Gemeenschapscentrum Westmeerbeek in een AGB zou opgenomen zijn, wat zou dan het concrete bedrag zijn dat door die AGB kan gerecupereerd worden van de aankoop en aanpassingswerken?

TA3 Vraag AGB & cultuur : Indien cultuur in een AGB structuur zou opgenomen zijn, kan dan volgende infrastructuur onder dat beheer vallen? En zou dat betekenen dat voor alle toekomstige onderhoudswerken aan deze infrastructuur door die AGB de BTW kan gerecupereerd worden?
 • Pastorij Hulshout, gelegen Grote Baan 117, 2235 Hulshout
 • Zaal De Vloeikens, gelegen Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout
 • Gemeenschapscentrum, gelegen Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Hulshout
 • Site Ramselsesteenweg, gelegen aan de Ramselsesteenweg, 2235 Hulshout
 • Site Schoolstraat, gelegen aan de Schoolstraat, 2235 HulshoutTA4 Vraag AGB & cultuur : Indien cultuur zou opgenomen worden in een AGB structuur, wat zou dan de impact zijn op de organisatie van de betrokken gemeentediensten?


TA5 Vraag AGB & cultuur : Wat is de uiterste datum dat de AGB Sport kan uitbreiden met cultuur opdat de kosten en onkosten van de aankoop en verbouwing van de PZ Westmeerbeek er kunnen ondergebracht worden?

TA6 Vraag AGB & cultuur : de PZ Hulshout zal zonder verdere initiatieven sluiten op 1 januari 2015. Er zijn initiatieven geweest van de schepen van Cultuur om de zaal alsnog open te houden. Wat waren de initiatieven, wat waren de voorstellen? Waarom heeft dit (voorlopig) nog niet tot een oplossing geleid? Wat zijn nog verdere stappen die zullen ondernomen worden?

TA7 Vraag beheerraad gemeenschapscentrum Hulshout. Op de gemeenteraad van 17 december 2013 werd de beheerraad gemeenschapscentrum Hulshout samengesteld. Wanneer is deze reeds samengekomen?

TA8 Vraag sluipwegen. Op de vraag die ik stelde op de gemeenteraad van september over het participatietraject, werd door de schepen toegegeven dat dit nog moest starten. Deze uitgestelde start was voorzien voor september. Kan de schepen een gedetailleerde planning geven van de nu geplande acties in dit participatietraject?
 
TA9 Vraag stand van zaken projecten "waterbeheer". Op 29 april 2013 heeft de gemeenteraad kennis genomen van  het Plan van aanpak 2013-2018 betreffende het “integraal waterbeleid Hulshout”, het bijhorend stappenplan en het communicatieplan. Wat is de stand van zaken? Wat is reeds uitgevoerd? Wat is gepland op korte termijn (2014)? Wat wordt in 2015 uitgevoerd?

TA10 Vraag  bewering burgemeester dat in Hulshout alle projecten uitgevoerd zijn.

Volgens een artikel in de krant Het Laatste Nieuws van 15 juli 2014 lezen we:
"Wij zijn helemaal niet akkoord met een opgelegde fusie. Ik wil alleen fusioneren met een rijke bruid en als de bruidsschat gunstig is. Heist-op-den-Berg heeft nog heel wat projecten in uitvoering waar het nog jaren voor moet gaan lenen. In Hulshout zijn alle projecten afgerond en moeten we helemaal geen leningen meer afbetalen. Het zou voor ons nadelig zijn om met hen te fusioneren, want dan moeten wij opdraaien voor hun kosten", reageerde burgemeester Geert Daems van Hulshout.
Van <http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-herentals/-fusie-is-nog-niet-voor-meteen-a1944558/>
Kan de burgemeester bevestigen dat dit zijn standpunt is?

]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 23 juni 2014]]>Mon, 23 Jun 2014 08:45:00 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-23-juni-2014A.1. KENNISNAME: Financiën. PV thesaurietoestand 31.03.2014.

A.2. KENNISNAME: MJP 2014-2019 en budget 2014 gemeente Hulshout. Kennisname nazicht.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:

Voorzitter,
Vanuit formalistisch/administratief oogpunt zijn er blijkbaar toch wat haken en ogen aan het Meerjarenplan. Ik heb daarbij 2 vragen:
 • mij lijken de fouten in de software zo basic dat ik me de vraag stel of wij de enige gemeente zijn die deze software gebruikt.
 • in plaats van de financiële aanpassingen te doen bij de volgende begrotingswijziging, zou ik er willen op aandringen een specifieke begrotingsaanpassing te doen om de MJP te corrigeren, zodat we een correcte versie hebben vooraleer de echte begrotingswijzigingen er aan komen.
 

A.3. KENNISNAME: MJP 2014-2019 en budget 2014 AGB Sport Hulshout. Kennisname nazicht.

A.4. KENNISNAME: OCMW. Jaarrekening 2013.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
ik wordt triest en boos van deze jaarrekening.
Heeft er iemand uitgerekend wat de stijging is dit jaar? Wel ze is 25,94%.
Mevrouw de voorzitter van het OCMW, Beleid voeren is niet als een notaris de situatie dag na dag vastleggen, beleid voeren is niet alleen dromen een uitgebreide Ter Nethe site, beleid voeren is ook ingrijpen bij grote schommelingen in het operationele.
Daarom zou ik van U graag gedetailleerd vernemen welke acties U hebt ondernomen en zult ondernemen om dit explosieve verlies  tegen te gaan, af te remmen en om te keren.

A.5. BESLISSING: Kerkfabriek St. Adrianus. Advies rekening 2013.

 Stemgedrag: onthouding

A.6. BESLISSING: Wijziging wegtracé verkaveling nr. 877. Goedkeuring wijziging wegtracé met kosteloze grondafstand aan de gemeente voor het openbaar nut ter inlijving in het openbaar domein te Geersbroekstraat 28.

  Stemgedrag: ja

A.7. BESLISSING: Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Goedkeuring wijziging.

 Stemgedrag ja

A.8. BESLISSING: AGB Sport Hulshout.

   Stemgedrag: ja

A.9. BESLISSING: Sportregio Kempen. Werkingsverslag en jaarrekening 2013.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter, 
de participatie vanuit Hulshout in sportregio kempen is toch wel heel mager:
Kleuters: OK (275 deelnemers)
12-18jarigen: 18 deelnemers
Circus: 15
Hengelsport: 9
Sportevent Kempen: 1
personen met een handicap (G-sport): 6 activiteiten, op 5 ervan geen deelnemers uit Hulshout, 6de activiteit niet opgedeeld per gemeente
4 G-sportkampen: 0 deelnemers
Golf: 0 deelnemers
Sporteldag: 2 deelnemers
Cursussen:
 • Verschillende cursussen redder: 0 deelnemers
 • Cursussen GPS in de sport: 0 deelnemers
 • G-zwemcafe: 0 deelnemers
 • Zwemmen: nieuwe leerlijnen en sessie schoolzwemmen: 3 deelnemers
 • Voetbal initiator: 0 deelnemers
 • Volleybal initiator: 2 deelnemers
 • Kleutergym: 0 deelnemers
 • G-dans: 0
 • ICT in de sportzaal:0
 • G-sport op maat: 0
 Ik denk dat het hoog tijd is om het initiatief te herdenken. Ik heb het vermoeden dat er een zeer grote gap is tussen de behoefte en het aanbod. IK ben de eerste om dit soort initiatieven te ondersteunen, maar we moeten er ook kritisch naar kijken en dan kunnen we alleen maar concluderen dat het succes zeer matig is, en dan ben ik nog positief.
Ik kijk dan ook uit naar de evaluatie die zal plaatsvinden en hoop op corrigerende initiatieven.

Stemgedrag: onthouding

A.10. BESLISSING: Sport. Goedkeuring reglement projectsubsidies sport.

   Stemgedrag: ja

A.11. BESLISSING: Jeugd. Goedkeuring projectsubsidies jeugd.

   Stemgedrag: ja

A.12. BESLISSING: Cultuur. Goedkeuring reglement erkenning socio-culturele verenigingen.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:   
Voorzitter,
In artikel 3:  "haar zetel hebben in de gemeente Hulshout en haar voornaamste werking hebben in de gemeente. Zelf georganiseerde activiteiten dienen voor minstens 50% door te gaan op het grondgebied van de gemeente Hulshout." 
Is dit te interpreteren als: "te vertrekken op het grondgebied van de gemeente Hulshout"?
 
Stemgedrag: ja
 
A.13. BESLISSING: Cultuur. Goedkeuring reglement werkingssubsidies socio-culturele verenigingen.

Stemgedrag: ja

A.14. BESLISSING: Cultuur. Goedkeuring reglement gewone projectsubsidies socio-culturele projecten.

   Stemgedrag: ja

A.15. BESLISSING: Cultuur. Goedkeuring reglement bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten.

   Stemgedrag: ja

A.16. BESLISSING: Cultuur. Goedkeuring reglement wijk- en buurtfeesten.

   Stemgedrag: ja

A.17. BESLISSING: Cultuurraad. Goedkeuring huishoudelijk reglement.

   Stemgedrag: ja

A.18. BESLISSING: Onderwijs. Goedkeuring vakantiedagen 2014-2015, gemeentelijke basisschool Hulshout.

Stemgedrag: ja
 

Toegevoegde punten vanwege Open Vld:

TA1. Beslissing. Opdracht tot studie uitbreiding AGB.

Voorgeschiedenis
 • 1 september 2008: Besluit van de gemeenteraad om een Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout op te richten en de statuten goed te keuren.
 • 19 december 2008: Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering om de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2008 goed te keuren omtrent de oprichting van het AGB Sport Hulshout.
 • 14 januari 2009: Publicatie van de beslissing ter oprichting van het AGB Sport Hulshout in het Belgisch Staatsblad.
 • De gemeenteraad van 30 mei 2011 neemt de principebeslissing tot aankoop PZ Westmeerbeek
 • Het schepencollege van 8 oktober 2012 beslist tot aankoop (aankoopprijs 346.520Euro, aktekosten 38.622Euro)
 • De gemeente beslist tot verbouwing PZ Westmeerbeek, deze wordt gegund door het schepencollege op 10 juni 2013, kostprijs  699.853Euro
 • Er zijn nog extra kosten bij deze verbouwing, zoals bvb Dakrenovatie 104.232Euro en buitenaanleg 149.228Euro
 
Feiten en context
 • Het totaal aan uitgaven aan de PZ Westmeerbeek overstijgt de 1.300.000Euro
 • De gemeente heeft minstens 5 zalen die zich lenen tot cultuur:
  • Pastorij Hulshout, gelegen Grote Baan 117, 2235 Hulshout
  • Zaal De Vloeikens, gelegen Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout
  • Gemeenschapscentrum, gelegen Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Hulshout [vroeger PZ Westmeerbeek]
  • Site Ramselsesteenweg, gelegen aan de Ramselsesteenweg, 2235 Hulshout
  • Site Schoolstraat, gelegen aan de Schoolstraat, 2235 Hulshout
 • Een Autonoom Gemeentebedrijf geeft de gemeente de mogelijkheid (deels) BTW te recupereren van de uitgaven
 
Juridische gronden
 • Een autonoom gemeentebedrijf is een dienst met eigen rechtspersoonlijkheid opgericht door de gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle taken van gemeentelijk belang komen in aanmerking voor verzelfstandiging in een AGB. Onder de Nieuwe Gemeentewet was er een beperking tot industriële en commerciële activiteiten die nu niet meer geldt.
 • De artikelen 225 tot en met 244 van het Gemeentedecreet zijn van toepassing op het autonoom gemeentebedrijf. Daarnaast zijn ook de artikelen 263quater, 263novies en 263decies van de Nieuwe Gemeentewet niet meer van toepassing sinds 1 januari 2014.  
 • Het artikel 225 §1 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering de taken van gemeentelijk belang nader kan bepalen waarvoor gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen kunnen worden opgericht. Dit betekent dat de Vlaamse Regering een gelijkaardige lijst zou kunnen opmaken zoals het geval was in het KB van ’95. De Vlaamse Regering heeft dit echter nog niet gedaan.
 
Argumentatie
 • Op het eerste zicht lijkt het logisch dat voor cultuur gelijkaardige argumenten kunnen gebruikt worden voor de oprichting van een AGB Cultuur dan bij de oprichting van de AGB Sport in 2008.
 • Het lijkt meer aangewezen de bestaande AGB uit te breiden dan een tweede te creëren
 • Belangrijke beslissingen als het oprichten van een AGB dienen onderbouwd, een business plan is noodzakelijk.
Beslissing.
Art1. De gemeenteraad geeft opdracht aan het schepencollege om een objectieve en volledige studie te maken van de mogelijkheid tot uitbreiding van de AGB sport tot AGB sport en cultuur.

Art2. De objectieve en volledige studie geeft onder andere antwoord op volgende aspecten:
 • Juridische haalbaarheid
 • Financiële toegevoegde waarde voor de gemeente
 • Haalbaarheid om alle of zoveel mogelijk cultuurgebouwen van de gemeente onder te brengen in de AGB sport en cultuur
 • Impact op de organisatie van de gemeentediensten
 • Uiterste datum om de AGB uit te breiden opdat de kosten en onkosten van de aankoop en verbouwing van de PZ Westmeerbeek er kunnen ondergebracht worden.
 • Alle andere aspecten die het schepencollege nuttig acht in deze context
Art3. het schepencollege rapporteert op een gemeenteraad van september over de resultaten van deze studie.

 

TA2. Vraag. Groenboek Sluipverkeer. Stand van zaken Participatietraject.
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
In het groenboek Sluipverkeer staat op pagina 23: "De eerste bewonersvergadering vindt plaats in april 2014. Het einddoel is om in september 2014 het groenboek om te vormen tot een witboek."

Wat zijn de resultaten tot nu toe? Welke zones zijn reeds betrokken? Welke schepenen en raadsleden zijn betrokken? In hoeverre zal het witboek afwijken van het groenboek? Was er een grote deelname van de betrokken bewoners tot nu toe?

]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 26 mei 2014]]>Mon, 26 May 2014 08:23:21 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-26-mei-2014A.1. BESLISSING: Kerkfabriek St. Mattheüs. Advies rekening 2013.

Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
voorzitter,
ik had graag met U en de collega's pagina 2 van de jaarrekening van de kerkfabriek in detail bekeken.
We zien dat er een exploitatieverlies is van 16.313,05Euro.
Maar ze hebben een overschot van vorig jaar van 5940.02Euro
Een overschot door een te veel aan financiering door de gemeente.
Wat het exploitatietekort brengt op 10.373,03Euro.

En wat gebeurt? De kerkfabriek krijgt een financiering van de gemeente van 18.916,87Euro.

Dus de kerkfabriek sluit het jaar af met een winst van 8.543,84Euro. Of met andere woorden 45% van de gemeentelijke financiering gaat gewoon naar de spaarpot.
Toen ik vorig jaar dezelfde opmerking maakte over de 5940euro die we in deze rekening zien verschijnen op lijn K, kreeg ik van de burgemeester het antwoord dat dit de manier is waarop Religiosoft werkt maar dat  het een jaar later gecorrigeerd wordt.

Quod non! niet dus.

Het kan toch niet zijn dat op deze manier een kerkfabriek een kapitaal opbouwt?
Collega's ik nodig jullie allemaal uit om in het belang van de gemeente deze praktijk een hat toe te roepen en tegen te stemmen.

stemgedrag: neen

 A.2. BESLISSING: Wijziging wegtracé verkavelingswijziging nr. 875. Goedkeuring wijziging wegtracé met kosteloze grondafstand aan de gemeente voor openbaar nut ter inlijving in het openbaar domein te Vloeikensstraat ZN.

 stemgedrag: ja

A.3. BESLISSING: AGB Sport Hulshout. Goedkeuring beheersovereenkomst.

 stemgedrag: ja

A.4. BESLISSING: AGB Sport Hulshout. Goedkeuring statuten.

stemgedrag: ja

A.5. BESLISSING: Onderwijs. Scholengemeenschap aan de Nete. Verlenging van de huidige scholengemeenschap voor de periode van 2014-2020 in de vorm van interlokale vereniging.

stemgedrag: ja

A.6. BESLISSING: Informatieveiligheid. Principiële goedkeuring.

stemgedrag: ja

A.7. BESLISSING: Cipal. Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen.

stemgedrag: ja

A.8. BESLISSING: Cipal. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 13 juni 2014.

stemgedrag: ja

A.9. BESLISSING: Pidpa. Benoeming en vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente voor de statutaire jaarvergadering van Pidpa voor de hele legislatuur.

stemgedrag: ja

A.10. BESLISSING: Pontes. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de algemene vergadering op 18 juni 2014.

stemgedrag: ja

A.11. BESLISSING: Iverlek. Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen.

 stemgedrag: ja

A.12. BESLISSING: Iverlek. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2014.

stemgedrag: ja

]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 5 mei 2015]]>Mon, 05 May 2014 08:01:32 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-5-mei-2015A.1. BESLISSING: Wijziging wegtracé verkaveling nr. 874. Goedkeuring wijziging wegtracé met kosteloze grondafstand aan gemeente voor openbaar nut ter inlijving in het openbaar domein te Hoek Groenstraat - Beekstraat.

 stemgedrag: ja

 A.2. BESLISSING: Aquafinproject 22806 VBR Heibaan. Uitbreiding erelooncontract goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
 Informatie is te summier, welk deel van de in het groenboek beschreven aanpassingen worden nu gevraagd om te bestuderen?

Groenboek:

"Snelheidsminderende maatregelen vooral tussen Vaartstraat en Oude Heibaan waar de snelheid oploopt.

De Heibaan zou tijdens het Aquafin-project worden heraangelegd en zullen de kruispunten verhoogd worden aangelegd. Mogelijk onderzochte piste is het voorzien van enkelrichtingsfietspaden indien de ruimte dit toelaat gezien de Heibaan op een toeristisch netwerk ligt. Indien geen voldoende ruimte kan worden vrijgemaakt zullen fietssuggestiestroken worden voorzien."

 "Zone 3 wordt in het eerste participatietraject niet betrokken wegens de cijfers die aangeven dat sluipverkeer beperkt is. Hier moet meer onderzoek aan voorafgaan en een apart traject kan nuttig zijn gezien het groot aantal bewoners van Heibaan en zijstraten. Het zou interessant zijn te zien hoe zij staan tegenover bv. een lussensysteem met eenrichtingsstraten."

 Gaat dat door Arcadis georganiseerd worden?

 stemgedrag: neen

 A.3. BESLISSING: Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Speelstraat. Goedkeuring.

 stemgedrag: ja

A.4. BESLISSING: De Merode. Goedkeuring overeenkomst wandelknooppuntennetwerk.


 stemgedrag: ja

A.5. BESLISSING: GAS. Goedkeuring rekening 2013.Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,

ik heb geen probleem met het resultaat van de rekening, maar ik lees in het dossier een aantal interessante zaken.

Zoals bvb dat er in Hulshout 23 GAS boetes zijn uitgeschreven op een totaal van 1955 voor de ganse GAS-zone.

Dat het hele GAS systeem ons 108Euro per GAS-boete kost, terwijl de gemiddelde GAS-boete van de ganse GAS-zone 33Euro bedraagt.

Maar zeer merkwaardig is het feit dat Westerlo 42,3% van alle GAS-boetes voor zijn rekening neemt, terwijl het maar 9.96% van de bevolking heeft.

Dus 2 conclusies hieruit:

 1. We kunnen wel degelijk de vraag stellen wat de toegevoegde waarde van de GASboetes is voor Hulshout en het zou niet slecht zijn ons de vraag te stellen of we dit systeem moeten behouden
 2. Is het normaal dat Westerlo haar parkeerboetes int via GASboetes? Moet Westerlo hier niet teruggefloten worden? 
 stemgedrag: ja

 A.6. BESLISSING: IOK. Aanduiding volmachtdrager algemene vergaderingen.

A.7. BESLISSING: IOK. Goedkeuring agenda algemene vergadering 20 mei 2014.


stemgedrag: ja

A.8. BESLISSING: IOK Afvalbeheer. Aanduiding volmachtdrager algemene vergaderingen.

A.9. BESLISSING: IOK Afvalbeheer. Goedkeuring agenda algemene vergadering 20 mei 2014.


 stemgedrag: ja

A.10. BESLISSING: Finilek. Goedkeuring agenda jaarvergadering 26 juni 2014.

  stemgedrag: ja

 A.11. BESLISSING: Personeel - Milieu. Goedkeuring toetredingscontract tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Hulshout voor de toekenning van een compensatie voor de uitvoering van milieugerelateerde taken periode 2014-2019.

 stemgedrag: jaToegevoegde punten Open Vld

TA1: Beslissing. Fusie


Feiten

 • Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur adviseert op 26 maart 2014 om gemeenten van minder dan 15.000 inwoners te laten fusioneren,
 • Op 15 april 2014 verscheen in een krant het bericht dat Hulshout en Herselt een fusie niet ongenegen zijn.
Overwegingen

 • fusies hebben een zeer grote impact op de gemeente en haar inwoners
 • een vrijwillige fusie was geen thema van de gemeenteraadsverkiezingen, geen enkel gemeenteraadslid, schepen of burgemeester heeft een mandaat van de kiezer om hem/haar mbt deze materie te vertegenwoordigen
Juridische gronden

 • de Belgische Grondwet art. 41
 • het Vlaamse Gemeentedecreet art. 205 e.v. 
Beslissing

Art1. Bij een vrijwillige fusie van Hulshout met een andere gemeente zal voorafgaand een volksraadpleging georganiseerd worden.

Art2. Indien er een opkomst lager dan 50% is bij de volksraadpleging dient het resultaat niet gevolgd te worden

Art3. Indien er een opkomst van meer dan 50% is bij de volksraadpleging zal de gemeenteraad en het CBS het resultaat van de volksraadpleging eerbiedigen.

 

 TA2: VRAAG. Bouwdossier nr. 5229

Feiten

 • Op de gemeenteraad van 31 maart 2014 staat volgend punt geagendeerd A 8. BESLISSING: RO: Goedkeuring uitrusting buurtweg nr. 4 naar aanleiding van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag nr. 5229 voor het oprichten van een meergezinswoning en een groepswoningbouwproject te Stationsstraat 52 - 54 (afd. 2, sectie B 76S2, 76V2 en 193L). 
 • Bij aanvang van de zitting beslist de gemeenteraad op voorstel van de voorzitter om dit agendapunt niet te behandelen omdat er nieuwe elementen in het dossier zijn opgedoken sinds de agendering. 
 • Op het schepencollege van 9 april 2014 staat volgend punt geagendeerd A.1. BESLISSING: Bouwdossier nr. 5229. Het oprichten van een meergezinswoningen met negen woongelegenheden alsook het realiseren van een woningbouwproject met negen woongelegenheden na het slopen van de bestaande bebouwing. Het college van burgemeester en schepenen beslist de stedenbouwkundige vergunning af te geven aan de aanvrager 
 • Op het schepencollege van 9 april 2014 staat volgend punt geagendeerd A.2. KENNISNAME: Notulen Gecoro 24 maart 2014.
 • in de Notulen Gecoro 24 maart 2014 lezen we betreffende bouwdossier nr. 5229 "De GECORO geeft unaniem een ongunstig advies met betrekking tot de voorliggende stedenbouwkundige vergunningsaanvraag"
 • verschillende leden van de Gecoro hebben op 1 april 2014 bij het schepencollege geklaagd over intimidatie door en agressie vanwege de indiener van het dossier
Vaststelling

 • De voorgeschiedenis van de beslissing van het schepencollege is niet incidentloos
 • het schepencollege neemt kennis van het negatieve advies van de Gecoro na haar beslissing om een stedenbouwkundige vergunning af te geven
 • de vergadering van het schepencollege van 9 april had maar 2 agendapunten, het was dus een extra vergadering om (bij hoogdringendheid?) een beslissing te nemen in het  Bouwdossier nr. 5229 
Vraag

Gelieve een gedetailleerd inhoudelijk relaas te geven van elke evolutie die heeft plaatsgevonden in het Bouwdossier nr. 5229 tussen 24 maart 2014 en 9 april 2014
 BESLOTEN ZITTING

 A.12. KENNISNAME: Personeel. Evaluatie decretale graden periode 2012-2013.

 

 

 

]]>
<![CDATA[Gemeenteraad 31 maart 2014]]>Mon, 31 Mar 2014 07:49:17 GMThttp://www.vldhulshout.be/gemeenteraad-in-detail/gemeenteraad-31-maart-2014A 1. KENNISNAME: Financiën: PV thesaurietoestand 31.12.2013.

 A 2. KENNISNAME: Financiën: Goedkeuring door Gouverneur van raadsbesluit betreffende de gemeentelijke toelage voor de politiezone Zuiderkempen 5365, aandeel Hulshout, dienstjaar 2014.

A 3. BESLISSING: AGB Sport Hulshout: Goedkeuring van de jaarrekening 2013, het jaarverslag 2013 en het verlenen van kwijting.

Stemgedrag: ja

A 4. KENNISNAME: Mobiliteit: Groenboek sluipverkeer.
 
Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
mobili-TIJD VOOR ACTIE

Mobilteit in Hulshout: na 4 maal een toegevoegd punt vanwege Open Vld, een petitie vanwege buurtbewoners, ondersteund door Open Vld en een onderhoud tussen burgemeester en schepen van verkeer enerzijds en buurtbewoners en Open Vld anderzijds, is een “groenboek sluipwegen” geboren.

Dit groenboek heeft de verdienste van een cijfermatig overzicht te geven van de mobiliteitsproblematiek in Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne. Het legt structuur in de probleemstelling. Maar daar stopt het goede nieuws. Het groenboek is in hetzelfde bedje ziek als het in december voorgestelde meerjarenplan. Veel cijfers, maar een bedenkelijke analyse.

Ik zal starten met een aantal algemene bemerkingen om vervolgens de verschillende voorstellen te bespreken.

Uit de cijfers blijkt dat in een hoop straten er veel te veel verkeer is.

In dit groenboek gaat men na of dat vele verkeer wel sluipverkeer is. Wel in sommige gevallen blijkt het aandeel sluipverkeer niet de belangrijkste oorzaak van  het drukke verkeer in kleine wegen die er niet geschikt voor zijn. In deze gevallen is het falende beleid van CD&V van de vorige legislaturen de oorzaak. Onze vorige burgemeester ging er prat op dat Hulshout een van de snelst groeiende gemeenten was en dat hij het inwonersaantal boven de 10.000 getild heeft.

Wel dit groenboek bewijst dat er nooit is nagedacht over de ontsluiting van die vele nieuwe woningen.

Dus voorlopig hebben we niet drie mobilteitsproblemen, maar vier.
1ste slechte doorstroming in kernen van Hulshout en Westmeerbeek
2de slechte ontsluiting van het industrieterrein van Hulshout
3de sluipwegen omwille de slechte doorstroming
4de slechte ontsluiting van de woonwijken
En er komt er binnenkort nog een 5de bij, namelijk de ontsluiting van de nieuwe KMO-zone “La Corbeille”.

Beste schepen van verkeer. U hebt het voorbije jaar steeds gezegd en herhaald dat er inspraak zou komen. Wat stellen we vast? Nul komma nul inspraak. U hebt cijfermateriaal, u kruipt in uw torentje al dan niet van ivoor en komt buiten met een groenboek. Geen commissie verkeer die  dit bespreekt, geen structureel overleg met de betrokken inwoners, geen enquête zoals in de groenstraat. Neen helemaal niets, geen discussie binnen gemeenteraad. U brengt het groenboek als kennisname. We kunnen hier dus zelfs niet amenderen.

U spreekt in uw groenboek van korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Tijdens het gesprek dat er geweest is naar aanleiding van de afgifte van de petitie hebt u aan de aanwezige bewoners beloofd dat de problematiek van de sluipwegen tegen het einde van de legislatuur opgelost is. Moet ik dat interpreteren als korte termijn is gerealiseerd in 2014, middellange termijn in 2016 en lange termijn in 2018? Maar neen, korte termijn is 2 jaar, Middellange termijn 5 jaar en lange termijn 10 jaar.

Wat is de impact op de budgettering? Komt het schepencollege volgende gemeenteraad met een aangepast meerjarenplan en dito budget?

Beste schepen, u verwerpt op basis van een advies van uw verkeersdeskundigen de optie om plaatselijk verkeer in te voeren. Belangrijkste argument  zijn de vele smoesjes die verzonnen worden om aan te tonen dat men plaatselijk is. Het zogenaamde dikke smoezenboek. In dit Groenboek wordt dan ook nergens voorgesteld om plaatselijk verkeer in te voeren. Wel dit is een redenering uit het verleden. Met moderne middelen kan men aantonen of iemand een halte gemaakt heeft of niet. Dat argument om geen plaatselijk verkeer in te voeren verwijzen we dus naar de prullenmand.

Vooraleer ik in detail de voorstellen bespreek, wens ik nog te wijzen op een onbegrijpelijke redeneringsfout die de basis is van Uw prioriteitsstelling. U legt de nadruk op de veiligheid in de buurt van de scholen. Ja, maar denkt U nu echt dat er in de probleemstraten geen kinderen wonen? Denkt U nu echt dat die kinderen niet moeten beschermd worden? Denkt U nu echt dat die kinderen alleen moeten beschermd worden in de schoolomgeving en niet op hun weg naar school, op hun weg naar de bakker, op hun weg naar hun vriendjes?

Ik ga nu de plannen voor de 5 onderkende zones bespreken, waarbij ik me vooral richt op de korte termijn, omdat ik begrijp dat de middellange en lange termijn onderwerp zullen zijn van het witboek. De korte termijn daarentegen loopt parallel met het voorgestelde participatietraject, dat ik alvast het label "too late" meegeef.

In zone 1, Grote Baan / Booischotseweg
Op korte termijn gaan we nog eens meten. We weten het nu wel. We weten dat er te veel verkeer is voor wegen van cat3, de verhouding tussen sluipverkeer en de ontsluiting van de 300 achterliggende woningen is op zich niet zo belangrijk, of dat 50-50 is of 60-40 maakt weinig verschil. Het betekent dat je naast ontradende maatregelen ook een oplossing moet zoeken voor de ontsluiting van de woonwijk.
Ik juich wel toe dat er slimme lichten komen.
Ik hou mijn hart vast voor de maatregel van het ordelijk parkeren gecombineerd met de paaltjes. Ik vrees dat de paaltjes er niet lang zullen staan en ik vrees ook dat op drukke momenten er niet veel in huis zal komen van de ordelijk parkeren. Of gaat er een agent vrijgemaakt worden om het af te dwingen? IK denk het niet want als antwoord op mijn voorstellen kreeg ik steeds te horen dat de politie geen tijd heeft om zich daar mee bezig te houden.
Hoe ik verder de korte termijn voorstellen moet interpreteren weet ik niet. Zinnen met "zou kunnen" klinken voor mij niet als beslissingen.
Ik huiver bij de laatste zin. "Een mogelijke piste kan zijn dat de wegcategorisatie dient aangepast te worden". Als er te veel verkeer is voor een weg cat3 dan maken we er cat2 van, dan is het probleem toch opgelost.

Zone 2. Grote Baan / Kerkstraat
Hier is de probleemstelling fout. Uit de cijfers blijkt dat voor de Paalsteenstraat minstens één derde sluipverkeer is. Neen, minstens twee derde is sluipverkeer. Het verwachte aantal is 3600, terwijl er bijna 11.000 bewegingen zijn per week.
Ik lees letterlijk dat het sluipverkeer als positief kan worden ervaren omdat zo het verkeer wordt gespreid. Euh, U bedoelt? Wat suggereert U hier in feite?
Verder heeft de copy-paste functie tussen zone 1 en zone 2 goed gewerkt.
De maatregel om hier een breed fietspad en een smalle rijbaan in te richten lijkt me OK, en moeten inderdaad gecombineerd worden met snelheidsremmende maatregelen, maar let op dat dit niet tegelijkertijd optrekstimulerende maatregelen zijn want dan creëer je naast onveiligheid ook nog geluidsoverlast. Ik ben dus benieuwd naar welke snelheidsremmende maatregelen hier zullen getroffen worden.

Zone 3. Grote Baan / Heibaan
Dit vind ik het merkwaardigste deel van het groenboek.
Hier is relatief weinig sluipverkeer omdat de Heibaan veel te gevaarlijk is.
Wat zijn de voorstellen? We gaan op korte termijn de Heibaan minder gevaarlijk maken. Akkoord, heel zeker akkoord, maar tegelijkertijd heeft dit als risico dat er meer sluipverkeer zal komen. Dus we moeten de Heibaan niet alleen minder gevaarlijk maken, maar ook onaantrekkelijk voor het sluipverkeer. Deze maatregelen zijn pas op middellange termijn voorzien.
Ik vraag me af of het raadslid dat in de Vaartstraat woont akkoord is met het voorstel over de Vaartstraat.
Het voorstel is namelijk om de Vaartstraat hetzelfde statuut te geven als de Grote Baan, cat2.
En dan nog de fietssuggestiestroken. Geert Noels noemde ze recent schaamtestroken. Ik zou zeggen, alleen al suggestiestroken voorstellen is de schaamte voorbij.

Zone 4. Westmeerbeek: noorden van centrum
Dit is hilarisch. Uw conclusie is dat uit de cijfers blijkt  dat er quasi geen sluipverkeer is in de mgr Raeymaekersstraat, terwijl voor Dreef-Nieuwstraat er dubbel zoveel verkeer is dan zou mogen. Dus we doen nog niets aan Dreef-Nieuwstraat, maar pakken prioritair de Mgr Raeymaekersstraat aan.
Het enkelrichting maken van een straat waar te snel gereden wordt, maar waar niet te veel verkeer is. Hier geef je een oplossing aan een imaginair probleem. Je moet het snelheidsprobleem oplossen en dat doe je niet met het instellen van enkelrichting.
Lichten onderzoeken op het kruispunt, dat gaan we pas doen op lange termijn. Wat houdt het schepencollege tegen om dat op korte termijn te onderzoeken?
Ik lees hier niets van de impact die La Corbeille gaat hebben op het kruispunt Netestraat-Stationsstraat.

Zone 5. Westmeerbeek: zuiden van het centrum
Hier heb ik 4 opmerkingen:
 • Je gaat hindernissen voorzien, maar het voorzien van hindernissen vermindert altijd de veiligheid van de fietser.
 • Dat genomen maatregelen genegeerd worden is betreurenswaardig, wat ga je daar aan doen?
 • Dat er verschuivingen zijn door de maatregel in de Beekstraat is logisch, want de oorzaak van het sluipverkeer is niet weggenomen en het is een geïsoleerde maatregel geweest.
 • Het invoeren van een fietssuggestiestrook in de Elzenstraat is een verwerpelijke maatregel.
Mijn conclusie is, ik ben tevreden dat er een stap voorwaarts is gemaakt, maar ik blijf op mijn honger zitten omdat er geen onmiddellijke sluipverkeerontradende maatregelen zijn.

Dit groenboek is dus alles behalve een blauwdruk van een oplossing.

 A 5. KENNISNAME: Communicatie: Aanplakreglement Provincie Antwerpen betreffende de verkiezingen van 25 mei 2014.

 A 6. BESLISSING: Communicatie: Aanplakreglement gemeentelijke aanplakborden gemeente Hulshout.

 Tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert:
Voorzitter,
U zal begrijpen dat dit reglement mijn extra aandacht opeiste.
Ik heb enkele vragen ter verduidelijking.
. Wat is de relatie tussen het aanplakreglement dat nu voorligt en het reglement rond plakborden in de politiecodex? Ik veronderstel dat voorliggend aanplakreglement het art 215 uit de codex vervangt
.  In de rubriek wildplakken, wat betreft het art 209 uit de politiecodex, hoe is "onmiddellijke omgeving gedefinieerd"?
. Nog met betrekking tot wildplakken, in art 213, ben ik voorstander om het 3de alternatief toe te passen in de context van de verkiezingen. Namelijk dat tegen de organisator van het evenement een proces verbaal zal opgesteld worden.

Stemgedrag: Ja

A 7. BESLISSING: RO: Goedkeuring wijziging van het wegtracé met kosteloze grondafstand aan de gemeente voor openbaar nut ter inlijving in het openbaar domein naar aanleiding van verkavelingsaanvraag nr. 871 te Kapelaniestraat (afd. 1, sectie A 126S).

 Stemgedrag: ja

A 8. BESLISSING: RO: Goedkeuring uitrusting buurtweg nr. 4 naar aanleiding van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag nr. 5229 voor het oprichten van een meergezinswoning en een groepswoningbouwproject te Stationsstraat 52 - 54 (afd. 2, sectie B 76S2, 76V2 en 193L).

Afgevoerd

Voorziene tussenkomst Open Vld raadslid Frank Ponsaert: 

Voorzitter,
Als ik goed ingelicht ben is hierover door de Gecoro een negatief advies gegeven.
Een weg van 4,20m is absoluut onvoldoende. Quid riolering? Vergelijk met dossier A10, waar  voor een doodlopende weg 10m voorzien wordt.
Voorbij de inrit komen paaltjes, zodat enkel als wandel en fietsweg  kan gebruikt worden. Maar parking van 18 wooneenheden wordt langs deze weg ontsloten, dat is volgens de berekeningen van het groenvoer meer dan 100 bewegingen per dag op een weg waar 2 wagens niet kunnen kruisen.
We hebben de indruk dat de projectontwikkelaar hier het maximum wil halen uit de verkaveling. En dat is zijn goed recht. Vermits er geen RUP is en ook geen regelgeving heeft hij ook geen houvast om de verkaveling in te vullen.
Het is dan ook niet zijn schuld dat hier vertwijfeling heerst, het is opnieuw een gebrek aan beleid en visie uit het verleden.

A 9. BESLISSING: Patrimonium: Gratis grondverwerving te Hulshout, Bospleinstraat-Laeremansstraat, afdeling I, sectie C, nummer 145/Y/deel. Definitieve beslissing.

Stemgedrag: Ja

A 10. BESLISSING: Patrimonium: Gratis grondverwerving te Hulshout, Plantsoenenstraat 12, afdeling II, sectie B, nummer 349/E/02(deel). Definitieve beslissing.

Stemgedrag:  Ja

A 11. BESLISSING: Patrimonium: Gratis grondverwerving te Hulshout, Plantsoenenstraat 14, afdeling II, sectie B, nummer 349/F/02(deel). Definitieve beslissing.

Stemgedrag: Ja

A 12. BESLISSING: Patrimonium: Gratis grondverwerving te Hulshout, Plantsoenenstraat, afdeling II, sectie B, nummers 349/T(deel) en 349/G/02(deel). Definitieve beslissing.

Stemgedrag: Ja

A 13. BESLISSING: Sport: Goedkeuring reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen.

Stemgedrag: Ja

A 14. BESLISSING: Sport: Goedkeuring subsidiereglement voor toekenning van een subsidie ter professionalisering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding bij Hulshoutse sportverenigingen.

Stemgedrag:  Ja

A 15. BESLISSING: Sport: Goedkeuring subsidiereglement voor toekenning van werkingssubsidies ter ondersteuning van een kwalitatieve uitbouw van Hulshoutse sportverenigingen.

Stemgedrag: Ja

A 16. BESLISSING: Jeugd: Goedkeuring subsidiereglement voor investeringen ter bevordering van (brand)veiligheid ten behoeve van erkende jeugdverenigingen.

 Stemgedrag: Ja

A 17. BESLISSING: Jeugd: Goedkeuring subsidiereglement voor het inhuren van erkende professionele security door erkende jeugdverenigingen bij evenementen.

Stemgedrag: Ja

A 18. BESLISSING: GBH: Goedkeuring van het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding CLB Het Kompas.

Stemgedrag: Ja

A 19. BESLISSING: Personeel: Vaststelling functiebeschrijving deskundige openbare werken/mobiliteit + aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden deskundige.

Stemgedrag: ja 

]]>